03.05 - 30.05.2022

Golden wire

Solo exhibition by Aaron Roth
👁‍🗨: Kalin Serapionov

Aaron Roth's works neurotically scratch with nails and dremel on the surface of the present. On the border between conscious and delirious, "Golden Wire" takes us into the world ofcasino dreams. The two states of mind chaotically leap into each other, latching onto an
artificially created object world conditioned by its decorativeness. Constructed from totems of wealth, the casino paradise twists the signs of luxury, replacing the idea with what it resembles. Silver becomes aluminium, marble becomes glass. Symbol becomes an image.
Dream and fetish are swept through several levels of representation, and Aaron's casino fantasy, saturated with figures of death (pharaohs, pyramids), is confronted with the impossibility of being consummated within the frame of “here and now”. The chimera manifests itself only in the afterlife, the path to which is accompanied by gold, jewels and Mercedes Catafalques.
Casino Utopia is notable for its corporeality. Aaron's work, however, bears traces of ephemerality - we find them in the compulsively inscribed message-mantras, in the layering of etched images on glass, in his choice of materials - light, fragile, on the verge of destruction.
In Golden Wire, Aaron Roth builds a world of the divine and the profane, coexisting seemingly in harmony but actually in a state of painful collision. Celestial descends to terrestrial, creating a claustrophobic climate.
Only gold, the funerary companion of humanity for millennia, crosses the boundaries of the living and the dead, again and again, reaching, eventually, the jewellery shop where the PUNTA gallery is located.

This exhibition was made possible with the assistance of  Jerry Zerui Guo and ZÉRUÌ .

/

Златна жица
Самостоятелна изложба на Аарон Рот
03.05 - 30.05.2022

Творбите на Аарон Рот невротично драскат с нокти и дремел по повърхността на настоящето. На границата между съзнателно и делириум “Златна жица” ни отвежда в света на казино мечтите. Двете състояня на ума хаотично прескачат едно в друго, захващайки се за един изкуствено създаден предметен свят, обуслован от своята декоративност. Изграден от тотеми на богатството, раят на казиното обръща знаците на лукса, подменяйки идеята с това, което я наподобява. Среброто се превръща в алуминий, мраморът в стъкло. Символът става образ.Мечтата и фетишът са смелени през няколко нива на репрезентазия, а казино фантазията на Аарон, наситена със фигури на смъртта (фараони, пирамиди), се сблъсква с невъзможността да бъде изконсумирана в рамките на живота тук и сега. Химерата се манифестира чак в отвъдното, пътят към което е съпроводен от злато, накити и Мерцедес катафалки.Казино утопията се отличава със своята телесност. Творбите на Аарон обаче носят следите на ефимерността- откриваме ги в компулсивно изписаните послания-мантри, в наслояването на гравирани изображения върху стъкло, в избора му на материали - леки, крехки, на ръба на унищожението.В изложбата “Златна жица” Аарон Рот изгражда свят на божествено и профанно, съжителстващи привидно в хармония, но всъщност в състояние на болезнена колизия. Небесното се спуска до земното, създавайки клаустрофобичен климат.Единствено златото, погребален спътник на човечеството от хилядолетия, преминава границите на живото и мъртвото, отново и отново, достигайки, в крайна сметка, до бижутерския магазин, в който е ситуирана галерия ПУНТА.

Тази изложба се реализира с подрепата на Джери Зеруи Гоа и  ZÉRUÌ .