07.10 - 07.11.2022Reagan's Press Room / Brad Downey

Solo exhibition by Brad Downey
Curator: Boyana Dzhikova👁‍🗨: Vikenti Komitski

Brad Downey's exhibition transports us to the press room of the American president Ronald Reagan, or rather to an exact copy of it, which, in the process of recreation, cracks under the forces of time and reaches us deconstructed, disintegrated - a glitch in the system of replica.Reagan's press room becomes an ideal, unattainable, almost celestial, in which the dissemination of "old world" information is still somehow structured. It reminds us of a time before concepts like post-truth dominated our evaluation of journalism and the circulation of news in the world, without, however, making a stand for its perfection - the Cold War era was one of propaganda and distortion, and Reagan himself was the first American president with a serious career in Hollywood as an actor. By creating a spatial construct within the gallery, which in turn must transport the audience elsewhere, the artist seems to "inhabit" the present with the ghosts of a bygone time.The "decor" in the PUNTA gallery does not bear the qualitative characteristics of Reagan's press room. It represents our view of its image, which of course changes and refracts it. In this sense, the exhibition portrays not so much this space-time point in history itself but that place completed by memories and information in the public domain - photographs and descriptions. A perfect simulacrum in which the representation of the representation creates its own (hyper)reality.The exhibition is situated in a cage of collective memory, a cloud-land elsewhere. Interwoven in its geography are more narratives from the 20th century, such as the cutting of the cake celebrating the successful atomic weapons tests in 1946 during Operation Crossroads in the United States.The storylines and timelines of the past meet in the present, which seems to borrow events from them in order to reproduce itself. In the context of current events, the spirits seem surprisingly dense - they could be living in this moment among us. Thus, Reagan's Press Room shatters the linearity of time, provided we perceive time linearly, dumping the cake in the here and the now.The exhibition poses the question of now and then, of narrative and history.It is also Putin's birthday.

With the kind cooperation of Bulgarien - Goethe-Institut and the National Culture Fund.

/

Прес стаята на Рейгън
Самостоятелна изложба на Брад Дауни
07.10 - 07.11.2022
Откриване: 07.10, 19 ч.

Изложбата на Брад Дауни ни пренася в прес стаята на американския президент Роналд Рейгън, или по-скоро в неино точно копие, което, в процеса на пресъздаване, се пропуква под силите на времето и достига до нас деконструирано, разпаднато - глич в системата на репликата.Прес стаята на Рейгън се превръща в идеал, недостижим, почти небесен, в който разпространението на информацията на “стария свят” е още по някакъв начин структурирано. Тя ни напомня за време преди понятия като постистина да властват върху оценката ни за журналистика и циркулацията на новините в света, без обаче да дава позиция за неговата съвършеност - времето на Студената война е такова на пропаганда и изкривяване, а самият Рейгън е първият американски президент със сериозна кариера в киното.Изграждайки един пространствен конструкт в рамките на галерията, който от своя страна трябва да пренася публиката другаде, авторът сякаш “населява” настоящето с призраците на миналото.“Декорът” в галерия ПУНТА не носи качествените характеристики на прес стаята на Рейгън. Той представлява нашия поглед към образа и, който, разбира се, го променя и пречупва. В този смисъл изложбата представлява не толкова “онова място”, а онова място, доизградено от спомени и информацията в публичния домейн - снимки и описания. Перфектен симулакрум, в който репрезентацията на репрезентацията създава своя собствена (хипер)реалност.Изложбата е ситуирана в клетка от колективната памет, облачна земя другаде. В нейната география се преплитат още наративи от 20 век като разрязването на тортата по повод успешните опити с атомно оръжие през 1946 г по време на операция “Crossroads” в САЩ.Сюжетно-времевите линии от миналото се събират в пресечна точка на настоящето, което сякаш взима назаем епизоди от него, за да се възпроизведе. В контекста на текущите събития, призраците ни се струват изненадващо плътни - те биха могли да живеят в този момент сред нас. Така, ”Прес стаята на Рейгън” разбива линеарността на времето, при условие, че възприемаме времето линеарно, стоварвайки тук и сега тортата.Изложбата поставя въпроса за сега и тогава, за разказ и история.
Освен това е рожденият ден на Путин.
Събитието се състои с подкрепата на Гьоте институт и Национален фонд “Култура”, програма “Творчески стипендии”.