18.08 - 15.09.2022

UNTITLED

Solo exhibition by Dessislava Terzieva
Desislava Terzieva is an artist-nomad in constant motion, searching for paths and connections in the untrodden corners of contemporary culture, uncovering patterns and taking trophies.
Between the States and the Balkans, the artist maneuvers through worlds of trash and glitz, transporting artifacts from "somewhere else." But is there really an "elsewhere" in the globalized world? Since we shop the same, dress the same, and eat the same wherever we are, an international standard for the good life seems to exist. But poverty remains different in its own way.
The images of abandoned homes and junk cars are tied to the history of Detroit, the artist's home town along her constant migration. The center of the American automobile industry, Detroit is woven into the notion of the "American Dream," defined as "a house with a white picket fence and a two-car garage." However, photographs of decay reveal the equation of a center that has lost everything, now trying to regain its economic ascendancy.
The consequences of the failure of the American dream are relevant on a global scale - waking up to an alarm, a dry mouth, no keys.
_
A shopping trolley full of plastic bags, a tower of Babel, is placed at the centre of the exhibition, next to the gallery ceiling.
An international attribute of the homeless man, the cart becomes a kind of substitute for their home.
A portable outdoor home, in this case, the plastic bag carries the artist's story - travelling between two continents, Desislava carries her paraphernalia with her, across water, autobahns and asphalt. Thus, she is always in close proximity to her roots - the belongings of her body and time, preserving, unlocking in fact, freedom.
On the strand of an autobiographical chronicle and critique of the social system in a post-history world, Desislava unfolds a world of contemporary ruins. Inevitably, we think of what lies beyond.

/

Десислава Терзиева е художничка-номад в постоянно движение, която търси пътеки и връзки в неутъпканите кътчета на съвременната култура, разкрива модели и взима трофеи.
Между Щатите и Балканите, художничката маневрира в светове на боклук и блясък, пренасяйки артефакти от "някъде другаде". Има ли обаче наистина "другаде“ в глобализирания св́ят? След като пазаруваме, обличаме се по един и същи начин, и ядем по един и същи начин, където и да сме, международен стандарт за добър живот сякаш съществува. Бедността обаче остава различна по своему.
Образите на изоставени домове и коли за скрап са обвързани с историята на Детройт, градът-дом на художничката по пътя на нейната константна миграция. Център на американската автомобилна индустрия, Детройт е втъкан в понятието за “американската мечта”, дефинирана като “къща с бяла ограда и гараж за две коли”. Фотографиите на разпад обаче разкриват равносметката от център, загубил всичко, в момента в опит да възвърне икономическия си подем.
Последствията от провала на американсакта мечта са релевантни в глобален мащаб - събуждане от аларма, пресъхнала уста, без ключове.
_
В центъра на изложбата е поставенa пазарска количка, пълна с найлонови торбички, вавилонска кула до тавана на галерията.
Международен атрибут на бездомника, количката се превъръща в своеобразен заместител на дома му/й .
Портативен дом на открито, в случая найлоновата торба носи в себе си историята на художничката - пътуваща между два континента, Десислава пренася със себе си своите принадлежности, отвъд вода, автоморги и асфалт. Така, тя е винаги в непосредствена близост до корените си - вещите на нейното тяло и време, запазвайки, отключвайки всъщност, свобода.
На гранцата на автобиографичен летопис и критика на обществената система в свят след края на историята, Десислава разгръща свят на съвременни руини. Неминуемо, мислим за това, което е отвъд.