20.04 - 13.05.2023


Au Anagrama

Solo exhibition by Rada Boukova
Curated by: Vera Mlechevska

In the age of modern capitalism, gold is still unevenly distributed. High demand and relatively limited resources of gold - about 8 Olympic swimming pools for the whole world - make it an unaffordable good for many. The question of how to make access to gold more democratic and the ways in which gold can be mined by the individual has been around for millennia. Artist Rada Bukova and curator Vera Mlechevska explored different methods of finding gold, procedures for extracting it in domestic settings, and empirically tested how gold differs in natural environments. The result of this effort can be seen in the Punta Gallery on ul. Danube 13 on April 20 at 6 pm. The latest equipment and trends in gold mining equipment that combine the demands of efficiency and practicality in any environment can be seen at the Posta Gallery on Punt Blvd. Dondukov. For more information, come to the 20th of April at 6 pm, where a presentation of some useful gold mining practices will be held.

This project was made possible with the financial assistance of the Ministry of Culture and the support of The Famous Grouse.

/
Au Anagrama 

Самостоятелна изложба на Рада Букова
Куратор: Вера Млечевска

В епохата на модерния капитализъм златото е все така неравномерно разпределено. Голямото търсене и сравнително ограничените ресурси от злато – около 8 олимпийски плувни басейна за целия свят - го правят недостъпно за мнозина благо. От хилядолетия стои въпросът как достъпа до злато да стане по-демократичен и какви са начините, по които може да се добива злато от всеки човек. Художничката Рада Букова и кураторката Вера Млечевска проучиха различни методи за намиране на злато, процедури за неговото извличане в битови условия и изпробваха емпирично как се различава злато в природна среда. Резултатът от това усилие можете да видите в галерия Пунта на ул. Дунав 13 на 20 април от 18. ч. Най-новoто оборудване и тенденции в екипировката за добив на злато, които съчетават изискванията за ефективност и практичност във всякаква среда могат да бъдат видени в галерия Поста на бул. Дондуков. За повече информация заповядайте на 20 -ти Април от 18 ч., където ще се проведе презентация на някои полезни практики за добив на злато.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министеството на Културата.С подкрепата на The Famous Grouse.