22.02-19.03.2022


Galvanised

Solo exhibition by Todor Rabadzhiyski
Curatorial text by: Vikenti Komitski
Rome wasn't burned in a day

Punta Gallery is proud to present Todor Rabadzhiyski's first solo show, Galvanised. The exhibition includes installation, sculpture and prints by the young artist made especially for this presentation.Seeing the world as a construction, environmental, political, economic or cultural, is not enough. We need to understand the powers at action and the processes catalyzed by them that change the reality and connect all these spheres.Todor Rabadzhiyski's installation in Punta is not only present in the gallery space, it is happens there. An iron shape resembling a gauntlet from a medieval knight's armor is placed in an aquarium with Ammonium Sulfate and connected to a battery to create a closed circuit through which electricity flows. As a result of the process, galvanization, the structure of the metal is altered and changes colour, but also strengthens and protects it from corrosion.The iron hand speaks inevitably of power. The power that holds in its grip systems of extraction and distribution of resources, all that we get from the earth, that maintains the speed of development, the speed of consumption. The oil to which modernity is addicted and the battery lithium to which the market is plugged. Behind the political justifications of power are strategies for harnessing these resources, but the motivation of the processes is constantly translated and interpreted in a political context. More than just shadow theater, this process validates ideas, believes and cultural axioms.The structure is tempered; the iron hand never rusty.Free lines cut into the metal run through Rabadzhiyski's sculptures like waves frozen in mid-air. The spaced layers of the metal surface are in a process of mimicry with the natural forms placed within the installation, oyster shellsz whose surface has been formed in a similar way over a long period of time. Time creates forms, the artist mimics their appearance. History creates structures. Like lava on pause, Rabadzhiyski's sculptures capture time in material. The exhibition forms a model of a complex ecological system in which processes of fortification and decay create an intense visual environment, and metaphors transport meaning in a web of forms and meanings.

/

Rome wasn’t burned in a day

Галерия ПУНТА с гордост поставя първата самостоятелна изложба на Тодор Рабаджииски - Galvanised. Изложбата включва инсталация, скулптура и принтове на младия артист, правени специално за представянето му. Да видим света като конструкция, екологична, политическа, икономическа или културна, не стига. Трябва да разберем силите в действие и процесите, катализирани от тях, които променят реалността и свързват всички тези сфери. Инсталацията на Тодор Рабаджийски в Пунта не само присъства в пространството, тя се случва там. Желязна форма, подобна на ръкавица от средновековна рицарска броня е поставена в аквариум с амониев сулфат и свързана с батерия, за да създаде затворена верига през която минава ток. В резултат на процеса галванизация, структурата на повърхността на метала са изменя и променя цвета си, но освен това се заздравява и предпаза от корозия.Желязната ръка говори неминуемо за власт. Властта, която държи в захвата си системи за добив и дистрибуция на ресурси, всичко онова, което извличаме от земята, което поддържа скоростта на развитие, скоростта на консумация. Петролът, към който модерността е пристрастена и литиума на батериите, към който е включен пазарът. Зад политическите обосновки на власта стоят статегии за овладяване на тези ресурси, но мотивацията на процесите е постоянно превеждана и интерпретирана в политически контекст. Повече от просто театър на сенките, процесът утвърждава идеи, разбирания и културни аксиоми.Структурата се задравява, желязната ръка никога не ръждясва.Свободни линии, изрязани в метал, преминават през скулптурите на Рабаджийски като застинали във въздуха вълни. Разместените пластове на металната повърхност са в процес на мимикрия с поставените вътре природни форми, черупки от стриди, чиято повърхност е формирана по начин подобен в продълвение на много време. Времето създава форми, художникът наподобява вида им. Историята създава структури. Като лава на пауза, скулптурите на Рабаджийски улавят времето в материал. Изложбата формира модел на сложна екосистема, в която процеси на заздравяване и разпад създават интензивна визуална среда, а метафори пренасят смисъл в мрежа от форми и значения.


С подкрепата на Национален фонд "Култура", програма “Дебюти” и The Famous Grouse